Ta hand om dagvattnet

Ta hand om dagvattnet

Det blir ännu viktigare att hantera dagvatten naturligt, när klimatförändringarna fortsätter: det blir fler kraftiga regn, och avloppsnätets kapacitet kan ofta inte ökas. Dagvatten är regnvatten eller smältvatten som leds bort från markytor och från byggnadernas tak.

Tanken bakom naturlig hantering av dagvatten är enkel: flödena av regnvatten och smältvatten bromsas in så att vattnet kan tas upp i marken. Gröna tak fördröjer flödet av regnvatten från taken till marken, och öppna diken, regnvattenbassänger och regnträdgårdar styr momentana överskott av vatten till önskade platser. Vattengenomsläppliga ytmaterial förbättrar markens möjlighet att suga upp vattnet.

Vattnet filtreras och renas när det långsamt sjunker genom jordlagren. Vatten som släpps ut i dagvattenledningar släpps ofta ut orenat i vattendragen, vilket har försämrat situationen särskilt i mindre vattendrag. Vattentäta ytmaterial ökar risken för översvämningar i städerna.

Lokal behandling av dagvatten med regnträdgårdar ökar den biologiska mångfalden i stadsmiljöer, och vattnet jämnar ut temperatur- och fuktskillnader i mikroklimatet.

Inför naturlig hantering av dagvatten på din tomt eller föreslå att det införs i ditt bostadsaktiebolag (hyreshus och ägarbostad), till exempel i samband med upprustning av gårdsytorna:

  • Se till att grönytorna är så stora som möjligt, och använd vattengenomsläppliga material som stenmjöl, stensättning eller plattor i gångvägarna. Undvik vattentäta ytor, som asfalt, på gården.
  • Välj flerskiktsvegetation (blanda träd, buskar och gräsväxter). Vegetationen binder regnvatten och utjämnar effekterna av extremt väder.
  • Bygg gröna tak och regnträdgårdar för att fördröja regnvattenflödena.
  • Samla regnvatten i behållare, för bevattning under perioder av torka.
  • Ordna plats på området för plogad snö, för att undvika onödiga transporter som ger utsläpp.
  • En mer detaljerad dagvattenplan bör utformas av specialister.
Close Bitnami banner
Bitnami